ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 280 154 434 280 154 434
พืชศาสตร์ 98 46 144 98 46 144
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 5 5
วท.บ.พืชศาสตร์ 84 46 130 84 46 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 55 28 83 55 28 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 12 5 17 12 5 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 43 23 66 43 23 66
วิทยาศาสตร์ 53 23 76 53 23 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 43 16 59 43 16 59
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 4 14 10 4 14
สัตวศาสตร์และประมง 62 25 87 62 25 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 2 5 3 2 5
วท.บ.ประมง 11 6 17 11 6 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 47 16 63 47 16 63
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 2 1 1 2
อุตสาหกรรมเกษตร 12 32 44 12 32 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 28 39 11 28 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 4 5 1 4 5
รวมทั้งหมด 280 154 434 280 154 434