ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 238 13 251 238 13 251
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 154 13 167 154 13 167
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 11 67 56 11 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 2 39 37 2 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 61 61
วิศวกรรมเครื่องกล 84 84 84 84
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
รวมทั้งหมด 238 13 251 238 13 251