ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 238 13 251 238 13 251
วิศวกรรมเครื่องกล 145 145 145 145
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 61 61
วิศวกรรมไฟฟ้า 56 11 67 56 11 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 11 67 56 11 67
วิศวกรรมอุตสาหการ 37 2 39 37 2 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 2 39 37 2 39
รวมทั้งหมด 238 13 251 238 13 251