ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 267 184 451 267 184 451
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 245 135 380 245 135 380
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 199 25 224 199 25 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 13 66 79 13 66 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 44 77 33 44 77
สหวิทยาการ 22 49 71 22 49 71
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 5 6 1 5 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 21 44 65 21 44 65
รวมทั้งหมด 267 184 451 267 184 451