ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 287 286 573 1 1 2 1 1 289 287 576
พืชศาสตร์ 120 83 203 1 1 121 83 204
ปวส.พืชศาสตร์ 8 5 13 8 5 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 34 16 50 34 16 50
วท.บ.พืชศาสตร์ 75 61 136 75 61 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 4 1 1 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 151 112 263 151 112 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 6 23 17 6 23
ปวส.ประมง 10 3 13 10 3 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 80 87 167 80 87 167
วท.บ.ประมง 44 16 60 44 16 60
อุตสาหกรรมเกษตร 16 91 107 1 1 2 17 92 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 5 6 1 5 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 82 93 11 82 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 1 4 1 1 2 4 2 6
รวมทั้งหมด 287 286 573 1 1 2 1 1 289 287 576