ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 224 1,023 1,247 12 27 39 1 15 16 237 1,065 1,302
บริหารธุรกิจ 167 445 612 12 27 39 1 15 16 180 487 667
ปวส.การจัดการ 3 32 35 3 32 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 42 57 15 42 57
บธ.บ.การจัดการ 16 168 184 5 20 25 7 7 21 195 216
บธ.บ.การตลาด 33 95 128 33 95 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 100 108 208 7 7 14 1 8 9 108 123 231
บัญชี 21 392 413 21 392 413
ปวส.การบัญชี 1 33 34 1 33 34
บช.บ.การบัญชี 20 359 379 20 359 379
ศิลปศาสตร์ 36 186 222 36 186 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 78 87 9 78 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 27 108 135 27 108 135
รวมทั้งหมด 224 1,023 1,247 12 27 39 1 15 16 237 1,065 1,302