ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,880 331 2,211 42 3 45 1,922 334 2,256
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 252 25 277 8 1 9 260 26 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 118 10 128 118 10 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 11 42 8 1 9 39 12 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 103 4 107 103 4 107
วิศวกรรมเครื่องกล 389 5 394 389 5 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 84 1 85 84 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 219 4 223 219 4 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 593 129 722 593 129 722
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 38 22 60 38 22 60
ปวส.ไฟฟ้า 63 13 76 63 13 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 42 8 50 42 8 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 223 38 261 223 38 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 140 29 169 140 29 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 19 106 87 19 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 303 93 396 17 2 19 320 95 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 66 23 89 14 2 16 80 25 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 237 70 307 3 3 240 70 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 343 79 422 17 17 360 79 439
ปวส.ช่างโลหะ 65 4 69 65 4 69
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 6 85 79 6 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 199 69 268 17 17 216 69 285
รวมทั้งหมด 1,880 331 2,211 42 3 45 1,922 334 2,256