ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 172 568 740 172 568 740
บริหารธุรกิจ 125 271 396 125 271 396
บธ.บ.การจัดการ 35 169 204 35 169 204
บธ.บ.การตลาด 15 44 59 15 44 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 75 58 133 75 58 133
บัญชี 32 242 274 32 242 274
บช.บ.การบัญชี 32 242 274 32 242 274
ศิลปศาสตร์ 15 55 70 15 55 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 55 70 15 55 70
รวมทั้งหมด 172 568 740 172 568 740