ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 287 282 569 1 1 2 1 1 289 283 572
พืชศาสตร์ 122 83 205 1 1 123 83 206
ปวส.พืชศาสตร์ 8 5 13 8 5 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 35 17 52 35 17 52
วท.บ.พืชศาสตร์ 76 60 136 76 60 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 4 1 1 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 150 110 260 150 110 260
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 5 22 17 5 22
ปวส.ประมง 10 3 13 10 3 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 79 86 165 79 86 165
วท.บ.ประมง 44 16 60 44 16 60
อุตสาหกรรมเกษตร 15 89 104 1 1 2 16 90 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 5 6 1 5 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 62 71 9 62 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 21 23 2 21 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 1 4 1 1 2 4 2 6
รวมทั้งหมด 287 282 569 1 1 2 1 1 289 283 572