ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 210 566 776 210 566 776
บริหารธุรกิจ 157 254 411 157 254 411
บธ.บ.การจัดการ 46 118 164 46 118 164
บธ.บ.การตลาด 37 102 139 37 102 139
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 74 34 108 74 34 108
บัญชี 26 242 268 26 242 268
บช.บ.การบัญชี 26 242 268 26 242 268
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 23 49 72 23 49 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 23 49 72 23 49 72
ศิลปศาสตร์ 4 21 25 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 21 25 4 21 25
รวมทั้งหมด 210 566 776 210 566 776