ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 52 8 60 52 8 60
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 52 8 60 52 8 60
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 52 8 60 52 8 60
รวมทั้งหมด 52 8 60 52 8 60