ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 210 558 768 210 558 768
บริหารธุรกิจ 157 251 408 157 251 408
บธ.บ.การจัดการ 46 116 162 46 116 162
บธ.บ.การตลาด 37 101 138 37 101 138
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 74 34 108 74 34 108
บัญชี 26 237 263 26 237 263
บช.บ.การบัญชี 26 237 263 26 237 263
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 23 49 72 23 49 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 23 49 72 23 49 72
ศิลปศาสตร์ 4 21 25 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 21 25 4 21 25
รวมทั้งหมด 210 558 768 210 558 768