ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 787 102 889 108 3 111 895 105 1,000
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 82 9 91 82 9 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 51 8 59 51 8 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 1 32 31 1 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 98 18 116 98 18 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 98 18 116 98 18 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 247 18 265 64 64 311 18 329
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 197 8 205 64 64 261 8 269
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 8 44 36 8 44
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 190 26 216 34 3 37 224 29 253
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 190 26 216 34 3 37 224 29 253
วิศวกรรมอุตสาหการ 170 31 201 10 10 180 31 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 30 19 49 30 19 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 140 12 152 10 10 150 12 162
รวมทั้งหมด 787 102 889 108 3 111 895 105 1,000