ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 159 523 682 159 523 682
บริหารธุรกิจ 117 269 386 117 269 386
บธ.บ.การจัดการ 34 168 202 34 168 202
บธ.บ.การตลาด 14 44 58 14 44 58
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 69 57 126 69 57 126
บัญชี 27 199 226 27 199 226
บช.บ.การบัญชี 27 199 226 27 199 226
ศิลปศาสตร์ 15 55 70 15 55 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 55 70 15 55 70
รวมทั้งหมด 159 523 682 159 523 682