ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 184 140 324 184 140 324
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 164 95 259 164 95 259
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 133 18 151 133 18 151
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 11 46 57 11 46 57
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 31 51 20 31 51
สหวิทยาการ 20 45 65 20 45 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 5 6 1 5 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 19 40 59 19 40 59
รวมทั้งหมด 184 140 324 184 140 324