ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 184 140 324 184 140 324
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 164 95 259 164 95 259
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 31 51 20 31 51
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 11 46 57 11 46 57
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 133 18 151 133 18 151
สหวิทยาการ 20 45 65 20 45 65
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 19 40 59 19 40 59
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 5 6 1 5 6
รวมทั้งหมด 184 140 324 184 140 324