ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 226 1,064 1,290 1 20 21 21 21 227 1,105 1,332
บริหารธุรกิจ 170 606 776 1 12 13 8 8 171 626 797
ปวส.การจัดการ 13 73 86 13 73 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 21 32 11 21 32
ปวส.การตลาด 5 41 46 5 41 46
บธ.บ.การจัดการ 38 267 305 1 12 13 8 8 39 287 326
บธ.บ.การตลาด 29 120 149 29 120 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 74 84 158 74 84 158
บัญชี 32 323 355 8 8 13 13 32 344 376
ปวส.การบัญชี 4 44 48 4 44 48
บช.บ.การบัญชี 28 279 307 8 8 13 13 28 300 328
ศิลปศาสตร์ 24 135 159 24 135 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 84 99 15 84 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 51 60 9 51 60
รวมทั้งหมด 226 1,064 1,290 1 20 21 21 21 227 1,105 1,332