ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 275 278 553 1 1 2 1 1 277 279 556
พืชศาสตร์ 116 81 197 1 1 117 81 198
ปวส.พืชศาสตร์ 8 5 13 8 5 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 31 15 46 31 15 46
วท.บ.พืชศาสตร์ 74 60 134 74 60 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 4 1 1 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 144 108 252 144 108 252
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 5 22 17 5 22
ปวส.ประมง 10 3 13 10 3 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 74 84 158 74 84 158
วท.บ.ประมง 43 16 59 43 16 59
อุตสาหกรรมเกษตร 15 89 104 1 1 2 16 90 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 5 6 1 5 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 62 71 9 62 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 21 23 2 21 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 1 4 1 1 2 4 2 6
รวมทั้งหมด 275 278 553 1 1 2 1 1 277 279 556