ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,056 940 1,996 67 53 120 1,123 993 2,116
การออกแบบ 273 357 630 67 53 120 340 410 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 83 87 170 67 53 120 150 140 290
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 60 152 212 60 152 212
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 126 113 239 126 113 239
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 5 9 4 5 9
เทคโนโลยีศิลป์ 161 159 320 161 159 320
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 106 116 222 106 116 222
ทล.บ.เซรามิก 55 43 98 55 43 98
ศิลปกรรม 297 147 444 297 147 444
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 297 147 444 297 147 444
สถาปัตยกรรม 325 277 602 325 277 602
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 16 2 18 16 2 18
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 90 125 215 90 125 215
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 219 150 369 219 150 369
รวมทั้งหมด 1,056 940 1,996 67 53 120 1,123 993 2,116