ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,072 411 2,483 28 1 29 48 1 49 2,148 413 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 295 43 338 8 1 9 17 17 320 44 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 125 7 132 125 7 132
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 19 151 132 19 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 17 55 8 1 9 17 17 63 18 81
วิศวกรรมเครื่องกล 418 10 428 418 10 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 90 90 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 80 2 82 80 2 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 248 8 256 248 8 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 672 163 835 31 1 32 703 164 867
ปวส.ไฟฟ้า 77 24 101 77 24 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 51 24 75 51 24 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 11 61 50 11 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 237 46 283 31 1 32 268 47 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 157 35 192 157 35 192
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 100 23 123 100 23 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 361 115 476 5 5 366 115 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 101 31 132 3 3 104 31 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 260 84 344 2 2 262 84 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 326 80 406 15 15 341 80 421
ปวส.ช่างกลโรงงาน 72 4 76 72 4 76
ปวส.ช่างโลหะ 61 4 65 61 4 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 193 72 265 15 15 208 72 280
รวมทั้งหมด 2,072 411 2,483 28 1 29 48 1 49 2,148 413 2,561