ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,072 411 2,483 28 1 29 48 1 49 2,148 413 2,561
วิศวกรรมเครื่องกล 543 17 560 543 17 560
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 90 90 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 80 2 82 80 2 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 248 8 256 248 8 256
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 125 7 132 125 7 132
วิศวกรรมไฟฟ้า 804 182 986 31 1 32 835 183 1,018
ปวส.ไฟฟ้า 77 24 101 77 24 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 51 24 75 51 24 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 11 61 50 11 61
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 157 35 192 157 35 192
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 237 46 283 31 1 32 268 47 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 100 23 123 100 23 123
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 19 151 132 19 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 361 115 476 5 5 366 115 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 101 31 132 3 3 104 31 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 260 84 344 2 2 262 84 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 364 97 461 23 1 24 17 17 404 98 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 72 4 76 72 4 76
ปวส.ช่างโลหะ 61 4 65 61 4 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 193 72 265 15 15 208 72 280
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 17 55 8 1 9 17 17 63 18 81
รวมทั้งหมด 2,072 411 2,483 28 1 29 48 1 49 2,148 413 2,561