ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 210 531 741 210 531 741
บริหารธุรกิจ 168 267 435 168 267 435
บธ.บ.การจัดการ 38 112 150 38 112 150
บธ.บ.การตลาด 39 109 148 39 109 148
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 91 46 137 91 46 137
บัญชี 38 243 281 38 243 281
บช.บ.การบัญชี 38 243 281 38 243 281
ศิลปศาสตร์ 4 21 25 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 21 25 4 21 25
รวมทั้งหมด 210 531 741 210 531 741