ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 272 144 416 272 144 416
พืชศาสตร์ 114 56 170 114 56 170
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 14 2 16 14 2 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 98 54 152 98 54 152
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 22 18 40 22 18 40
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 2 3 1 2 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 21 16 37 21 16 37
วิทยาศาสตร์ 65 20 85 65 20 85
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 4 13 9 4 13
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 56 13 69 56 13 69
สัตวศาสตร์และประมง 61 22 83 61 22 83
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 42 18 60 42 18 60
วท.บ.ประมง 13 3 16 13 3 16
อุตสาหกรรมเกษตร 10 28 38 10 28 38
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 23 32 9 23 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 3 4 1 3 4
รวมทั้งหมด 272 144 416 272 144 416