ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 94 259 353 94 259 353
บริหารธุรกิจ 79 224 303 79 224 303
ปวส.การจัดการ 4 33 37 4 33 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 15 24 9 15 24
บธ.บ.การจัดการ 42 103 145 42 103 145
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 73 97 24 73 97
ศิลปศาสตร์ 15 35 50 15 35 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 35 50 15 35 50
รวมทั้งหมด 94 259 353 94 259 353