ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,878 557 3,435 682 72 754 126 42 168 3,686 671 4,357
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 384 135 519 384 135 519
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 93 59 152 93 59 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 142 42 184 142 42 184
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 14 62 48 14 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 20 121 101 20 121
วิศวกรรมเครื่องกล 641 101 742 192 2 194 1 1 834 103 937
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 94 49 143 94 49 143
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 347 7 354 150 1 151 497 8 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 32 32 34 34 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 82 45 127 82 45 127
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 8 1 9 1 1 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 917 104 1,021 325 27 352 71 31 102 1,313 162 1,475
ปวส.ไฟฟ้า 70 2 72 70 2 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 67 12 79 1 1 35 29 64 103 41 144
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 320 45 365 111 4 115 28 2 30 459 51 510
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 284 28 312 116 16 132 400 44 444
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 32 4 36 32 4 36
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 144 10 154 50 3 53 194 13 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 6 34 28 6 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 1 5 15 15 8 8 27 1 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 312 96 408 81 14 95 393 110 503
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 63 62 125 63 62 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 249 34 283 81 14 95 330 48 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 624 121 745 84 29 113 54 11 65 762 161 923
ปวส.ช่างโลหะ 26 26 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 54 11 65 56 11 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 339 89 428 34 14 48 373 103 476
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 218 32 250 42 15 57 260 47 307
รวมทั้งหมด 2,878 557 3,435 682 72 754 126 42 168 3,686 671 4,357