ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 236 1,098 1,334 1 12 13 36 36 237 1,146 1,383
บริหารธุรกิจ 189 636 825 1 6 7 14 14 190 656 846
ปวส.การตลาด 7 37 44 7 37 44
ปวส.การจัดการ 14 50 64 14 50 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 19 27 8 19 27
บธ.บ.การตลาด 30 137 167 30 137 167
บธ.บ.การจัดการ 43 294 337 1 6 7 14 14 44 314 358
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 87 99 186 87 99 186
บัญชี 30 350 380 6 6 22 22 30 378 408
ปวส.การบัญชี 3 17 20 3 17 20
บช.บ.การบัญชี 27 333 360 6 6 22 22 27 361 388
ศิลปศาสตร์ 17 112 129 17 112 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 71 82 11 71 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 41 47 6 41 47
รวมทั้งหมด 236 1,098 1,334 1 12 13 36 36 237 1,146 1,383