ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 76 96 172 4 3 7 80 99 179
วิทยาศาสตร์ 54 30 84 4 3 7 58 33 91
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 53 30 83 4 3 7 57 33 90
อุตสาหกรรมเกษตร 22 66 88 22 66 88
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 6 20 26 6 20 26
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 16 46 62 16 46 62
รวมทั้งหมด 76 96 172 4 3 7 80 99 179