ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,879 558 3,437 682 72 754 126 42 168 3,687 672 4,359
วิศวกรรมเครื่องกล 642 101 743 192 2 194 1 1 835 103 938
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 94 49 143 94 49 143
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 82 45 127 82 45 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 348 7 355 150 1 151 498 8 506
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 32 32 34 34 66 66
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 8 1 9 1 1 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,107 160 1,267 325 27 352 71 31 102 1,503 218 1,721
ปวส.ไฟฟ้า 70 2 72 70 2 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 67 12 79 1 1 35 29 64 103 41 144
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 32 4 36 32 4 36
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 284 28 312 116 16 132 400 44 444
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 320 45 365 111 4 115 28 2 30 459 51 510
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 144 10 154 50 3 53 194 13 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 6 34 28 6 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 14 62 48 14 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 142 42 184 142 42 184
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 1 5 15 15 8 8 27 1 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 405 156 561 81 14 95 486 170 656
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 93 60 153 93 60 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 63 62 125 63 62 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 249 34 283 81 14 95 330 48 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 725 141 866 84 29 113 54 11 65 863 181 1,044
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 26 26 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 54 11 65 56 11 67
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 218 32 250 42 15 57 260 47 307
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 339 89 428 34 14 48 373 103 476
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 20 121 101 20 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 2,879 558 3,437 682 72 754 126 42 168 3,687 672 4,359