ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 163 486 649 163 486 649
บริหารธุรกิจ 126 241 367 126 241 367
บธ.บ.การจัดการ 27 87 114 27 87 114
บธ.บ.การตลาด 32 90 122 32 90 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 52 29 81 52 29 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 15 35 50 15 35 50
บัญชี 36 229 265 36 229 265
บช.บ.การบัญชี 36 229 265 36 229 265
ศิลปศาสตร์ 1 16 17 1 16 17
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 16 17 1 16 17
รวมทั้งหมด 163 486 649 163 486 649