ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 385 245 630 1 1 386 245 631
พืชศาสตร์ 64 62 126 64 62 126
ปวส.พืชศาสตร์ 19 10 29 19 10 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 45 52 97 45 52 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 34 39 73 34 39 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 34 39 73 34 39 73
วิทยาศาสตร์ 33 12 45 33 12 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 12 45 33 12 45
สัตวศาสตร์และประมง 131 90 221 131 90 221
ปวส.สัตวศาสตร์ 21 18 39 21 18 39
ปวส.ประมง 20 3 23 20 3 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 63 59 122 63 59 122
วท.บ.ประมง 27 10 37 27 10 37
อุตสาหกรรมเกษตร 123 42 165 1 1 124 42 166
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 33 1 34 33 1 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 38 51 13 38 51
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 76 76 76 76
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 385 245 630 1 1 386 245 631