ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 215 233 448 1 1 4 2 6 220 235 455
พืชศาสตร์ 66 34 100 2 2 66 36 102
ปวส.พืชศาสตร์ 5 2 7 5 2 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 23 6 29 23 6 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 34 24 58 34 24 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 2 6 2 2 4 4 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 57 49 106 57 49 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 13 22 9 13 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 36 84 48 36 84
สัตวศาสตร์และประมง 75 69 144 75 69 144
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 4 10 6 4 10
ปวส.ประมง 3 1 4 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 36 54 90 36 54 90
วท.บ.ประมง 30 10 40 30 10 40
อุตสาหกรรมเกษตร 17 81 98 1 1 4 4 22 81 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 56 65 9 56 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 18 20 2 18 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 6 3 9 1 1 4 4 11 3 14
รวมทั้งหมด 215 233 448 1 1 4 2 6 220 235 455