ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 398 251 649 1 1 399 251 650
พืชศาสตร์ 72 63 135 72 63 135
ปวส.พืชศาสตร์ 19 10 29 19 10 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 53 53 106 53 53 106
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 34 39 73 34 39 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 34 39 73 34 39 73
วิทยาศาสตร์ 33 12 45 33 12 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 12 45 33 12 45
สัตวศาสตร์และประมง 132 91 223 132 91 223
ปวส.สัตวศาสตร์ 21 18 39 21 18 39
ปวส.ประมง 20 3 23 20 3 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 64 60 124 64 60 124
วท.บ.ประมง 27 10 37 27 10 37
อุตสาหกรรมเกษตร 127 46 173 1 1 128 46 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 33 1 34 33 1 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 42 56 14 42 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 79 79 79 79
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 398 251 649 1 1 399 251 650