ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 179 503 682 179 503 682
บริหารธุรกิจ 138 243 381 138 243 381
บธ.บ.การจัดการ 28 88 116 28 88 116
บธ.บ.การตลาด 33 90 123 33 90 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 62 29 91 62 29 91
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 15 36 51 15 36 51
บัญชี 37 239 276 37 239 276
บช.บ.การบัญชี 37 239 276 37 239 276
ศิลปศาสตร์ 4 21 25 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 21 25 4 21 25
รวมทั้งหมด 179 503 682 179 503 682