ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 63 94 157 1 1 64 94 158
วิทยาศาสตร์ 47 28 75 1 1 48 28 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 47 28 75 1 1 48 28 76
อุตสาหกรรมเกษตร 16 66 82 16 66 82
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2 21 23 2 21 23
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 14 45 59 14 45 59
รวมทั้งหมด 63 94 157 1 1 64 94 158