ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,945 384 2,329 25 1 26 40 3 43 2,010 388 2,398
วิศวกรรมเครื่องกล 520 16 536 520 16 536
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 76 2 78 76 2 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 240 7 247 240 7 247
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 121 7 128 121 7 128
วิศวกรรมไฟฟ้า 744 165 909 25 1 26 769 166 935
ปวส.ไฟฟ้า 74 23 97 74 23 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 18 55 37 18 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 11 55 44 11 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 145 34 179 145 34 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 221 39 260 25 1 26 246 40 286
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 91 21 112 91 21 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 19 151 132 19 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 331 108 439 2 2 333 108 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 97 29 126 2 2 99 29 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 234 79 313 234 79 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 350 95 445 23 1 24 15 2 17 388 98 486
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 4 73 69 4 73
ปวส.ช่างโลหะ 55 4 59 55 4 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 187 70 257 15 15 202 70 272
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 17 56 8 1 9 15 2 17 62 20 82
รวมทั้งหมด 1,945 384 2,329 25 1 26 40 3 43 2,010 388 2,398