ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,945 384 2,329 25 1 26 40 3 43 2,010 388 2,398
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 292 43 335 8 1 9 15 2 17 315 46 361
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 19 151 132 19 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 17 56 8 1 9 15 2 17 62 20 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 121 7 128 121 7 128
วิศวกรรมเครื่องกล 399 9 408 399 9 408
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 76 2 78 76 2 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 240 7 247 240 7 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 612 146 758 25 1 26 637 147 784
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 18 55 37 18 55
ปวส.ไฟฟ้า 74 23 97 74 23 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 11 55 44 11 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 221 39 260 25 1 26 246 40 286
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 145 34 179 145 34 179
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 91 21 112 91 21 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 331 108 439 2 2 333 108 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 97 29 126 2 2 99 29 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 234 79 313 234 79 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 311 78 389 15 15 326 78 404
ปวส.ช่างโลหะ 55 4 59 55 4 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 4 73 69 4 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 187 70 257 15 15 202 70 272
รวมทั้งหมด 1,945 384 2,329 25 1 26 40 3 43 2,010 388 2,398