ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 79 240 319 79 240 319
บริหารธุรกิจ 67 213 280 67 213 280
ปวส.การจัดการ 4 31 35 4 31 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 13 19 6 13 19
บธ.บ.การจัดการ 27 65 92 27 65 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 19 71 90 19 71 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 11 33 44 11 33 44
ศิลปศาสตร์ 12 27 39 12 27 39
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 12 27 39 12 27 39
รวมทั้งหมด 79 240 319 79 240 319