ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 234 24 258 234 24 258
วิศวกรรมเครื่องกล 127 3 130 127 3 130
ปวส.ช่างยนต์ 60 2 62 60 2 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 1 68 67 1 68
วิศวกรรมไฟฟ้า 59 13 72 59 13 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 13 72 59 13 72
วิศวกรรมอุตสาหการ 48 8 56 48 8 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 8 56 48 8 56
รวมทั้งหมด 234 24 258 234 24 258