ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 234 24 258 234 24 258
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 174 22 196 174 22 196
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 13 72 59 13 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 8 56 48 8 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 1 68 67 1 68
วิศวกรรมเครื่องกล 60 2 62 60 2 62
ปวส.ช่างยนต์ 60 2 62 60 2 62
รวมทั้งหมด 234 24 258 234 24 258