ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 139 495 634 139 495 634
บริหารธุรกิจ 96 222 318 96 222 318
บธ.บ.การจัดการ 29 117 146 29 117 146
บธ.บ.การตลาด 11 27 38 11 27 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 42 25 67 42 25 67
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 14 53 67 14 53 67
บัญชี 28 229 257 28 229 257
บช.บ.การบัญชี 28 229 257 28 229 257
ศิลปศาสตร์ 15 44 59 15 44 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 44 59 15 44 59
รวมทั้งหมด 139 495 634 139 495 634