ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,563 500 3,063 546 57 603 119 39 158 3,228 596 3,824
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 365 132 497 365 132 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 90 59 149 90 59 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 129 40 169 129 40 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 13 59 46 13 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 100 20 120 100 20 120
วิศวกรรมเครื่องกล 549 79 628 154 2 156 1 1 704 81 785
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 81 35 116 81 35 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 294 5 299 118 1 119 412 6 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 31 31 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 74 38 112 74 38 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 5 1 6 5 1 6 1 1 11 2 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 793 87 880 250 19 269 67 29 96 1,110 135 1,245
ปวส.ไฟฟ้า 67 2 69 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 62 12 74 35 28 63 97 40 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 274 36 310 83 2 85 24 1 25 381 39 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 257 23 280 94 14 108 351 37 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 3 28 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 102 7 109 36 36 138 7 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 6 34 28 6 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 12 12 8 8 23 1 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 288 93 381 76 13 89 364 106 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 60 61 121 60 61 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 228 32 260 76 13 89 304 45 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 568 109 677 66 23 89 51 10 61 685 142 827
ปวส.ช่างโลหะ 22 22 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 10 61 51 10 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 308 79 387 32 14 46 340 93 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 200 30 230 33 9 42 233 39 272
รวมทั้งหมด 2,563 500 3,063 546 57 603 119 39 158 3,228 596 3,824