ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 166 20 186 8 8 174 20 194
วิศวกรรมเครื่องกล 52 10 62 6 6 58 10 68
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 20 20 6 6 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 10 12 2 10 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 78 3 81 78 3 81
ปวส.ไฟฟ้า 29 1 30 29 1 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 2 51 49 2 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 36 7 43 2 2 38 7 45
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 22 4 26 22 4 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 3 13 10 3 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 166 20 186 8 8 174 20 194