ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 786 101 887 72 3 75 21 21 879 104 983
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 71 8 79 71 8 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 8 50 42 8 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 29 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 346 30 376 36 36 21 21 403 30 433
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 227 13 240 36 36 21 21 284 13 297
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 55 13 68 55 13 68
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 4 68 64 4 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 200 32 232 29 3 32 229 35 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 200 32 232 29 3 32 229 35 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 169 31 200 7 7 176 31 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 17 43 26 17 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 143 14 157 7 7 150 14 164
รวมทั้งหมด 786 101 887 72 3 75 21 21 879 104 983