ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,658 319 1,977 12 12 39 3 42 1,709 322 2,031
วิศวกรรมเครื่องกล 438 12 450 438 12 450
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 67 67 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 61 1 62 61 1 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 100 5 105 100 5 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 210 6 216 210 6 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 631 145 776 24 1 25 655 146 801
ปวส.ไฟฟ้า 71 22 93 71 22 93
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 10 31 21 10 31
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 41 9 50 41 9 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 105 19 124 105 19 124
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 120 29 149 120 29 149
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 200 39 239 24 1 25 224 40 264
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 73 17 90 73 17 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 296 92 388 296 92 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 76 23 99 76 23 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 220 69 289 220 69 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 293 70 363 12 12 15 2 17 320 72 392
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 2 58 56 2 58
ปวส.ช่างโลหะ 42 3 45 42 3 45
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 14 47 15 2 17 48 16 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 162 51 213 12 12 174 51 225
รวมทั้งหมด 1,658 319 1,977 12 12 39 3 42 1,709 322 2,031