ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,658 319 1,977 12 12 39 3 42 1,709 322 2,031
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 238 38 276 15 2 17 253 40 293
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 105 19 124 105 19 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 14 47 15 2 17 48 16 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 100 5 105 100 5 105
วิศวกรรมเครื่องกล 338 7 345 338 7 345
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 67 67 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 61 1 62 61 1 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 210 6 216 210 6 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 526 126 652 24 1 25 550 127 677
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 10 31 21 10 31
ปวส.ไฟฟ้า 71 22 93 71 22 93
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 41 9 50 41 9 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 200 39 239 24 1 25 224 40 264
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 120 29 149 120 29 149
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 73 17 90 73 17 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 296 92 388 296 92 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 76 23 99 76 23 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 220 69 289 220 69 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 260 56 316 12 12 272 56 328
ปวส.ช่างโลหะ 42 3 45 42 3 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 2 58 56 2 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 162 51 213 12 12 174 51 225
รวมทั้งหมด 1,658 319 1,977 12 12 39 3 42 1,709 322 2,031