ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 229 133 362 229 133 362
พืชศาสตร์ 92 52 144 92 52 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 5 2 7 5 2 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 86 50 136 86 50 136
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 21 17 38 21 17 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 2 3 1 2 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 15 35 20 15 35
วิทยาศาสตร์ 54 18 72 54 18 72
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 4 11 7 4 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 47 14 61 47 14 61
สัตวศาสตร์และประมง 53 21 74 53 21 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 39 17 56 39 17 56
วท.บ.ประมง 8 3 11 8 3 11
อุตสาหกรรมเกษตร 9 25 34 9 25 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 21 29 8 21 29
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 2 3 1 2 3
รวมทั้งหมด 229 133 362 229 133 362