ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 365 229 594 1 1 366 229 595
พืชศาสตร์ 64 62 126 64 62 126
ปวส.พืชศาสตร์ 19 10 29 19 10 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 45 52 97 45 52 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 32 38 70 32 38 70
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 32 38 70 32 38 70
วิทยาศาสตร์ 32 12 44 32 12 44
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 32 12 44 32 12 44
สัตวศาสตร์และประมง 115 76 191 115 76 191
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 9 24 15 9 24
ปวส.ประมง 10 1 11 10 1 11
วท.บ.สัตวศาสตร์ 63 56 119 63 56 119
วท.บ.ประมง 27 10 37 27 10 37
อุตสาหกรรมเกษตร 122 41 163 1 1 123 41 164
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 33 1 34 33 1 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 37 50 13 37 50
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 75 75 75 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 365 229 594 1 1 366 229 595