ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 138 864 1,002 2 2 138 866 1,004
บริหารธุรกิจ 82 327 409 2 2 82 329 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 7 48 55 2 2 7 50 57
บธ.บ.การตลาด 15 45 60 15 45 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 40 38 78 40 38 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 19 196 215 19 196 215
บัญชี 19 385 404 19 385 404
บช.บ.การบัญชี 19 385 404 19 385 404
ศิลปศาสตร์ 37 152 189 37 152 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 43 47 4 43 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 94 122 28 94 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5 15 20 5 15 20
รวมทั้งหมด 138 864 1,002 2 2 138 866 1,004