ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 135 375 510 135 375 510
บริหารธุรกิจ 97 192 289 97 192 289
บธ.บ.การจัดการ 17 32 49 17 32 49
บธ.บ.การตลาด 16 50 66 16 50 66
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 33 12 45 33 12 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 31 98 129 31 98 129
บัญชี 38 183 221 38 183 221
บช.บ.การบัญชี 38 183 221 38 183 221
รวมทั้งหมด 135 375 510 135 375 510