ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 411 236 647 1 1 412 236 648
พืชศาสตร์ 58 41 99 58 41 99
ปวส.พืชศาสตร์ 28 10 38 28 10 38
วท.บ.พืชศาสตร์ 30 31 61 30 31 61
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 108 88 196 108 88 196
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 106 88 194 106 88 194
วิทยาศาสตร์ 32 11 43 32 11 43
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 32 11 43 32 11 43
สัตวศาสตร์และประมง 85 51 136 85 51 136
ปวส.ประมง 16 6 22 16 6 22
ปวส.สัตวศาสตร์ 24 12 36 24 12 36
วท.บ.ประมง 12 1 13 12 1 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 33 32 65 33 32 65
อุตสาหกรรมเกษตร 128 45 173 1 1 129 45 174
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 3 4 1 3 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 37 37 37 37
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 73 2 75 73 2 75
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17 40 57 17 40 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 411 236 647 1 1 412 236 648