ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 116 452 568 116 452 568
บริหารธุรกิจ 77 198 275 77 198 275
บธ.บ.การจัดการ 14 72 86 14 72 86
บธ.บ.การตลาด 10 22 32 10 22 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 23 10 33 23 10 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 30 94 124 30 94 124
บัญชี 23 219 242 23 219 242
บช.บ.การบัญชี 23 219 242 23 219 242
ศิลปศาสตร์ 16 35 51 16 35 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 35 51 16 35 51
รวมทั้งหมด 116 452 568 116 452 568