ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 93 217 310 1 12 13 94 229 323
บริหารธุรกิจ 79 200 279 1 12 13 80 212 292
ปวส.การจัดการ 3 30 33 3 30 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 11 20 9 11 20
บธ.บ.การจัดการ 19 26 45 19 26 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 56 72 16 56 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32 76 108 1 12 13 33 88 121
ศิลปศาสตร์ 14 17 31 14 17 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 17 31 14 17 31
รวมทั้งหมด 93 217 310 1 12 13 94 229 323