ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 978 2,052 3,030 184 411 595 245 457 702 1,407 2,920 4,327
บริหารธุรกิจ 805 1,162 1,967 153 215 368 202 353 555 1,160 1,730 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 74 133 207 74 133 207
บธ.บ.การจัดการ 60 111 171 19 49 68 2 27 29 81 187 268
บธ.บ.การตลาด 71 97 168 47 69 116 32 60 92 150 226 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 93 124 22 61 83 53 154 207
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 191 72 263 65 36 101 15 3 18 271 111 382
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 204 541 745 100 212 312 304 753 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 174 115 289 47 25 72 221 140 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 6 26 32 6 26 32
บัญชี 89 569 658 21 148 169 4 42 46 114 759 873
บช.บ.การบัญชี 89 569 658 21 148 169 4 42 46 114 759 873
ศิลปศาสตร์ 84 321 405 10 48 58 39 62 101 133 431 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 23 125 148 5 29 34 28 154 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 32 88 120 5 19 24 23 46 69 60 153 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 29 108 137 16 16 32 45 124 169
รวมทั้งหมด 978 2,052 3,030 184 411 595 245 457 702 1,407 2,920 4,327