ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 206 110 316 206 110 316
พืชศาสตร์ 59 33 92 59 33 92
วท.บ.พืชศาสตร์ 59 33 92 59 33 92
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 44 28 72 44 28 72
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 44 28 72 44 28 72
วิทยาศาสตร์ 61 14 75 61 14 75
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 61 14 75 61 14 75
สัตวศาสตร์และประมง 31 10 41 31 10 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 2 3 1 2 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 26 8 34 26 8 34
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 11 25 36 11 25 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 21 32 11 21 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 206 110 316 206 110 316