ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 812 704 1,516 22 13 35 834 717 1,551
การออกแบบ 213 233 446 22 13 35 235 246 481
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 75 70 145 22 13 35 97 83 180
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 42 89 131 42 89 131
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 93 68 161 93 68 161
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 6 9 3 6 9
เทคโนโลยีศิลป์ 130 112 242 130 112 242
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 86 81 167 86 81 167
ทล.บ.เซรามิก 44 31 75 44 31 75
ศิลปกรรม 205 103 308 205 103 308
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 205 103 308 205 103 308
สถาปัตยกรรม 264 256 520 264 256 520
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 1 6 5 1 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 75 116 191 75 116 191
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 184 139 323 184 139 323
รวมทั้งหมด 812 704 1,516 22 13 35 834 717 1,551