ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 115 770 885 19 19 115 789 904
บริหารธุรกิจ 79 409 488 12 12 79 421 500
ปวส.การจัดการ 3 30 33 3 30 33
ปวส.การตลาด 6 33 39 6 33 39
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 21 37 16 21 37
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 27 222 249 12 12 27 234 261
บธ.บ.การจัดการ 17 75 92 17 75 92
บธ.บ.การตลาด 9 27 36 9 27 36
บัญชี 26 287 313 7 7 26 294 320
บช.บ.การบัญชี 26 287 313 7 7 26 294 320
ศิลปศาสตร์ 10 74 84 10 74 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 49 55 6 49 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 25 29 4 25 29
รวมทั้งหมด 115 770 885 19 19 115 789 904